Szukaj

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
  • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
  • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

– do wywiązania się z prawnego obowiązku;

– z uwagi na względy interesu publicznego;

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

– prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;

– nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

  • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
  • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa da-nych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu

Scroll to Top

Kategorie produktów