Szukaj

Regulaminu sklepu internetowego

Prime Computers

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem, www.e-prime.pl
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem, www.e-prime.pl. (zwany dalej: Sklep
internetowy
Sklep Prime Computers , jest prowadzony przez Dariusza Leszczyńskiego , wpisanego do CEIDG
Pod numerem , NIP: 8991266044, REGON 930872119. (zwaną dalej PRIME
COMPUTERS
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: WROCŁAW UL.KRASZEWSKIEGO 15A 50-229 WROCŁAW
2) numer telefonu: tel.: 713293377
3) adres poczty elektronicznej: info@e-prime.pl
1.4. Regulamin sklepu internetowego Prime Computers umieszczony jest nieprzerwanie na
stronie internetowej www.e-prime.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom
przed zawarciem umowy.
§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Prime Computers z wpisem do CEIDG
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.e-prime.pl przez
Dariusz Leszczyński
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z
elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej
prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i
inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub
planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi
elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz
Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę
sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w
ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę
Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub
usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami
cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą
inną niż usługa cyfrowa).
2.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287).
§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty
polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.
3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym PRIME COMPUTERS kodów rabatowych
upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PRIME COMPUTERS konieczna jest
akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym PRIME COMPUTERS
konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające
przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające
poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z
najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer,
Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),
która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona
Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i
również urządzeniach mobilnych.
3.6. Strona Sklepu internetowego PRIME COMPUTERS posiada certyfikat SSL –
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym PRIME COMPUTERS można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej

na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej
informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa
w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym PRIME COMPUTERS jest możliwe
24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności
5.1. W sklepie PRIME COMPUTERS istnieje możliwość płatności w jeden z następujących
sposobów:
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
– płatność za pobraniem,
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym sklepu PRIME COMPUTERS zamówienie jest
przekazywane do realizacji.
5.3. Sklep internetowy PRIME COMPUTERS umożliwia realizację płatności za pomocą
systemu ratalnego CREDIT AGRICOLE. Szczegółowe informacje o podmiotach
realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie www.e-prime.pl
5.4. Sklep internetowy PRIME COMPUTERS umożliwia wpłatę należności za
pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich
jak:
-płatnośc pobraniowa
-Paypal
Odbiór osobisty płatność w sklepie
System ratalny Credit Agricole

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej
wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy
sprzedaży.
5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych PRIME
COMPUTERS wynosi 5 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby
dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie
internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym
czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:
– DHL Parcel
– InPost Paczkomaty
6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o
tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy PRIME
COMPUTERS W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu
Produktu.
6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane
na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej
pory Produkt staje się własnością Klienta.

6.9. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową
lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu

płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w
Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego
uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie
składania Zamówienia.
6.10. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie
Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych
obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a
w razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku
Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej,
Klientowi na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do
Produktu – treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich
rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

§ 7 Odstąpienie do umowy
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument
powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: UL.KRASZEWSKIEGO
15A 50-229 WROCŁAW lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy
INFO@E-PRIME.PL. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia
od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania
terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt.
7.1, nie wywołuje skutków prawnych.
7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia
Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,
które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od
dnia zawarcia umowy.

7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek
należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w
transporcie.
7.6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może
zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie
odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien
nastąpić na adres UL.KRASZEWSKIEGO 15A 50-229 WROCŁAW
7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w
tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności
zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób
zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta
dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od
Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.9. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie
Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od
umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.

7.10. W przypadku Produktu będącego treścią cyfrową lub usługą cyfrową stosuje się
poniższe dodatkowe zasady – w pozostałym nieuregulowanym niżej zakresie znajdują
zastosowanie pozostałe postanowienia paragrafu 7. Regulaminu:
a. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe
dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Produktu –
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem
treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą
cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności
Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi
danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie
przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez
Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na
żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały
dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści
cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku
odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze
korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez
uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub
zablokowanie jego konta w Sklepie, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta,
o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści
cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w
rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu
maszynowego.
b. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub
usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści
cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
7.11. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38
Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o

świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o
dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie
za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał
Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1
Ustawy o Prawach Konsumenta.
7.12. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje
się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§8 Reklamacje
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami
Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez
prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na
podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.
odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę

fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze
zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
b. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z
elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy
wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie
Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r.
odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w
brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g
Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i
zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku
zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
c. W przypadku reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej,
która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na
podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. Stycznia 2023 r. lub
przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło
po tym dniu odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w
szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w
szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem
Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien
przesłać zgłoszenie pisemnie na adres UL.KRASZEWSKIEGO 15A 50-229
WROCŁAW lub poprzez e-mail na adres INFO@E-PRIME.PL
8.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz
jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie
sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta
oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma
wpływu na skuteczność reklamacji.
8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców
na Prawach Konsumenta.
8.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.6.1.
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.6.2.
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów
polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017
r. poz. 1356).
8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o
pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy
przedsiębiorcami i Konsumentami.
§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich
Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad
poprawniej polszczyzny.
9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w
Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu
opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów
Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może
być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne
prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania
zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego
Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed
opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na
sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba
opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza,
czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii
znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza
dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej
zwłoki.
9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez
innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany
Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z
autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu
Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących
przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za
wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym PRIME COMPUTERS
9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych
opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów
w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno
pozytywne, jak i negatywne.
§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego PRIME COMPUTERS dostępnego na stronie WWW.E-PRIME.PL

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w
niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w
odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do
nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta.
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym WWW.E-PRIME.PL
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13/03/2023

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat:
PRIME COMPUTERS
UL.KRASZEWSKIEGO 15A
50-229 WROCŁAW
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
Adres konsumenta (ów)
Podpis konsumenta (-ów)
[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
Data

(*) niepotrzebne skreślić

Scroll to Top

Kategorie produktów